www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【田宅宮】

田宅宮,乃立居兩眼

詩曰: 眼為田宅莫庸庸,清秀分明食萬鍾,
  溷濁陰陽昏更露,家消財縮定孤蹤,
  兩目矇朧神不開,常因田宅意徘徊,
  秀威澄澈多阡陌,千萬倉箱得得來。

詩曰:《 眼為田宅主其宮,清秀分明一樣同。若是陰陽枯更露、父母家財總是空。》

田宅宮論

田宅宮代表的就是兩個眼睛,田宅宮的流年是三十五歲至四十歲之間

 1. 田宅乃屬三十五歲到四十歲之運,歲至三十五歲到四十歲能購屋,此乃正逢時。又雙眼可顯運勢與智慧,兩眼若無神乃顯運勢、精神欠佳。
 2. 土星為田宅,順地閣明亮。
 3. 天庭若豐滿明潤,顯田宅能進益。
 4. 若飛走不朝、田宅居無氣色青,顯前途、財富皆阻滯。
  黑主杖責。
  白主子憂。
  紅主有成,田宅喜重重、
  黃明吉昌,謀元不遂,君子加官,即日得升,小人得寵,利見貴人,武職或領兵馬、殺氣旺者,即行師,主管財賦,或八運司等處,五品至三品,三品至二品,如是詳看六品以卜,另作區處。
 5. 雙眼忌赤脈侵睛。初時破盡家園,老時無糧度日。
 6. 眼若點彩、一生產業榮榮。
 7. 風日高眉、置稅三州五縣。
 8. 陰陽枯骨、莫保田園。
 9. 火眼水輪,家財傾盡。
雙眼明亮雙眼明亮,乃產業財富多多之相。
雙眉蓋眼
 1. 雙眉蓋眼、乃祖產無傳之相,顧名思意、田宅宮受眉壓迫,故、影嚮個人難以出人頭地,投資失敗散家產,倒致祖產之傳承。
 2. 若逢眉粗濃不順,雙眉壓雙眼,眉心陜窄鎖,則易犯小人,感情失意,為人惹人嫌,難得異性緣。
眼瞼寬廣 1.此乃個性溫和之相。
 2.此乃現居良居之相。
 3.此乃得祖仳佑之相。
田宅寬廣鼻翼橫長此乃心善慈悲之相。
上眼瞼狹窄下陷 1.乃為人個性急燥。
 2.乃所居環境不佳。
 3.乃營商謀利易受阻滯。
眉眼距離太窄此乃為人個性急躁,不得祖產,六親緣薄之相。
女性眉眼距離太窄此乃離鄉謀職之相。
兩眼枯突此乃家產難保之相。
雙眼發紅雙眼發紅乃眼球發紅,乃敗散家產之相。
眼瞼表筋顯現
 1. 乃眼疾、失神、正陷逆境之相。
眼瞼有痣、疤
 1. 此乃環境變遷之相。
 2. 此乃家內不安之相。
 3. 此乃留意燙傷之相。
雙眼週圍眼圈氣色
 1. 雙眼週圍眼圈,若呈青色、慎防官司意外。
 2. 雙眼週圍眼圈,若呈白色、慎防至親孝服。
 3. 雙眼週圍眼圈,若呈紅潤、主有進財添產。回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved. 2003.3.3 建置