www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【印堂命宮】

印堂,乃居兩眉之間,山根之上。

詩曰:

「一點印堂是命宮,光明瑩淨事皆通,
 莫教紋理懸針破,散盡家財祖業空,
 印堂低陷眉中央,交鎖眉頭剋爹娘,
 眉曲紋生田地破,勾紋橫亂被刑傷。」

詩曰:
眉眼中央是命宮,光明瑩淨學須通。若還紋理多這滯,破盡家財及祖宗。

命宮論曰:

 1. 命宮為論相之首,命宮之明亮個人之運勢、智慧、學問,皆息息相關。
 2. 額如川字,命逢釋馬,官星果若如斯,必保雙全富貴。
 3. 山岳若為明亮,有川字紋者,乃為將相。平正明潤身常吉,能得貴人扶持。
 4. 眉目之間,若太過狹窄,此乃其人心胸窄、小器;若寬闊,則顯其人心胸。

  色相之面相,俱許多關連之處,個人眉心之闊窄,與個人兩乳之間的闊窄成正比,眉心闊、其兩乳距離亦闊,乃屬福相。

  相諺云:「乳肥寬廣自興家,迪吉悠悠笑語譁。」此意乃形容女人乳房豐滿,而雙乳距離寬廣,可旺夫興家,為其家庭帶來不絕之喜悅歡柴。若果兩乳距離闊,再加上乳頭色紅,乳頭朝上,則更為大貴格。
 5. 男人印堂凹沉必定陷貧寒,眉接交相成為下賤,亂里離出生地,且又剋妻。
 6. 人之印堂若額窄眉枯,易破財。
 7. 紫氣星下之印堂
  若明亮、無直紋圓如珠,則顯主人必貴。若白色如銀樣,主顯大富貴。黃者足顯衣食無憂。
  如顯窄不平勻,且有隱紋,則顯不吉,子息二三人,不得力,無厚祿,損田宅。

  詩曰:

  紫氣宮中闊又圓,顯拱朝帝主英賢。蘭台廷尉來相應,末主官榮盛有錢。
  紫氣宮中窄又尖,小短無腮更少男。自小為人無實學,衣食瀟條更沒添。
命宮主掌個人之生命吉凶,是故、為各相之首。
命宮明亮足顯運勢亨通、智慧、學問之相
命宮開闊明潤者
 1. 印堂明潤,主顯長壽之相。
 2. 為人樂觀,心胸寬大氣度大,理想和抱負皆較常人易實現
 3. 書云:「印闊樑高者,一生近貴」。
命宮有直紋者此懸針紋,顯神經較衰弱,個性較偏激,易遭失敗、乃至個性較易疑神疑鬼。
有懸針紋者
 1. 小事則費心,乃至破產刑剋,易剋妻害子
 2. 其因個人之不順,長期皺眉,倒致因為長皺眉頭自然產生
有八字紋者顯示勞碌之相
命宮逢皺紋沖破者
 1. 顯示運氣不順、勞碌之相。
 2. 易與上司或別人引起爭端、遭遇失敗。
命宮有少許毛者易患小事煩心,易為小事憂心。
命宮寬大者
 1. 乃是易成功者。
 2. 智慧和心胸度量皆可相對增加。
 3. 此顯個人人際關係佳、活動大,不會自我侷限於。
命宮豐者此乃圓滿之命格。易獲得個人成功與財富。
印堂低陷者
 1. 此屬逆命短壽之相
 2. 此相者易生自卑外,生活較艱苦孤獨。
 3. 命宮低陷者,易遭意外且自保能力薄弱。
命宮狹窄者
 1. 乃勞碌而操心、度量狹窄、缺安全感之相。
 2. 此相乃易生猜疑,一生運程起伏不定。
 3. 此相易生好勝,此相者須靠個人修飾內涵陶冶改變,日久即能印堂變化開闊。
印堂太窄者屬晚婚晚年得子之相,不易為官
印堂僅一指寬度者心胸更生狹窄,易有神經質
兩眉相交者生命易生夭柝
命宮有痣者
 1. 命宮眉中有痣者,此為雙龍搶珠,顯高貴之相。於相學中又稱∼美人痣
 2. 此痣對女性而言,乃權力之象徵,亦為才幹、福份之相。
 3. 但、得慎防刑剋力,亦可謂命較硬,較不利於婚姻。
 4. 與佛有緣,個性激烈
命宮氣色

命宮的氣色尤為重要,足可暗示個人於四十九天內之吉凶禍福

 • 1.命宮青色者,須防驚恐之事
 • 2.命宮青黃者,須防虛騖之事
 • 3.命宮白色者,須防喪服之事
 • 4.命宮黑色者,須防凶惡之事
 • 5.命宮紅黃者:主壽安吉兆事


 • 回 首 頁

  品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved. 2003.3.3 建置