www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第八象辛未﹞

讖曰
欃槍血中土 破賊還為賊
朵朵李花飛 帝日遷大吉
頌曰
天子蒙塵馬首東
居然三傑踞關中
孤軍一注安社稷
內外能收手臂功

  金聖嘆:「此象主建中之亂,三人者李希烈、朱泚、李懷光也。李懷光以破朱泚功,為盧杞所忌,遂反,故曰破賊還為賊。三人先後犯闕,德宗乘輿播遷,賴李晟以孤軍收復京城,而社稷重安矣。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置