www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第五十七象 庚申﹞

讖曰
物極必反 以毒制毒
三尺童子 四夷讋服
頌曰
坎離相剋見天倪
天使斯人弭殺機
不信奇才產吳越
重洋從此戢兵師

金聖嘆:「此象言吳越之間有一童子,能出奇制勝 ,將燎原之火撲滅淨盡,而厄運自此終矣,又一治也。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置