www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第五象戊辰﹞

讖曰
楊花飛 蜀道難
截斷竹蕭方見日
更無一史乃乎安
頌曰
漁陽鼙鼓過潼關
此日君王幸劍山
木易若逢山下鬼
定於此處葬金環

  金聖嘆:「一馬鞍指安祿山,一史書指史思明。一婦人死臥地上,乃貴妃死於馬嵬坡。截斷竹蕭者肅宗即位,而安史之亂平。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置