www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第四十四象 丁未﹞

讖曰
日月麗天 群陰懾服
百靈來朝 雙羽四足
頌曰
中國而今有聖人
雖非豪傑也周成
四夷重譯稱天子
否極泰來九國春

金聖嘆:「此象乃聖人復生,四夷來朝之兆,一大治也。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置