www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第四十三象 丙午﹞

讖曰
君非君 臣非臣
始艱危 終克定
頌曰
黑兔走入青龍穴
欲盡不盡不可說
惟有外邊根樹上
三十年中子孫結

金聖嘆:「此象疑前象女子亂國未終,君臣出狩, 有一傑出之人為之底定,然必在三十年後。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置