www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第二十三象 履卦﹞

讖曰
似道非道 乾沈坤
光宇內 一江斷楫
頌曰
胡兒大張撻伐威
兩柱擎天力不支
如何兵火連天夜
猶自張燈作水嬉

金聖嘆:「此象主賈似道當權,汪立信文天祥輩不能以獨力支持宋室。襄樊圍急,西子湖邊似道猶張燈夜宴,宋室之亡其宜也。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置