www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第二十一象 損卦﹞

讖曰
空厥宮中 雪深三尺
吁嗟元
頌曰
妖氛未靖不康寧
北掃烽煙望帝京
異姓立朝終國位
卜世三六

金聖嘆:「此象主金兵南下,徽宗禪位。靖康元年十一月,京師陷,明年四月,金以二帝及宗室妃嬪北去,立張邦昌為帝。卜世三六者,宋自太祖至徽欽,凡九世,然則南渡以後又一世矣。」

西元 1126 年,靖康之變。西元 1127 年,南宋始。


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 - 2007. All Rights Reserved.