www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第十九象壬午﹞

讖曰
眾人嚚嚚 盡入其室
百萬雄獅 頭上一石
頌曰
朝用奇謀夕喪師
人民西北盡流離
韶華雖好春光老
悔不深居坐殿墀

  金聖嘆:「此象主神宗誤用安石,引用群邪,致啟邊釁,用兵西北,喪帥百萬。熙寧初,王韶上平戎三策,安石驚為奇謀,力荐於神宗,致肇此禍。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置