www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【推背圖】

﹝第十二象乙亥﹞

讖曰
塊然一石 謂他人父
統二八州 已非唐土
頌曰
反兆先多口
出入皆無主
繫鈴自解鈴
父亡子亦死

  金聖嘆:「此象主石敬塘求救于契丹。唐主遣張敬達討石敬塘,敬塘不得已,求救于契丹,事之以父禮,賄以幽薊十六州。晉帝之立國契丹功也,然卒以契丹亡,故有繫鈴解鈴之兆。」


回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.8.8 建置