www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【神相全編卷二08】


論男女五官

夫人身手欲得厚,大小相覆,滑淨光澤,必應豪貴。
顏色光潤,財祿日進。
夫人少顏色,惡者絕無官。


分墳經云:
頭小為一極,不得上天力。
額小為二極,不得父母力。
目小為三極,無有廣知識。
鼻小為四極,農作無体息。
口小為五極,無有盛衣食。
耳小為六極,方命難量測。

頭雖大,額無角。目雖大,無廓落。無相也。
鼻雖大,梁校弱。口雖大,語賂綽。
耳雖大,無輪廓。
腹雖大近上著,非奴即作客是無相。
頭雖小,方且平。
目雖小,精且明。
鼻雖小,梁柱成。
口雖小,語媚生。
如此之人法主聰明兼不少衣食。

夫女人共語,未了即面看地,如此之人,必有病也。
夫女人當共人語,手拈衣帶者,便低頭答者,必有奸淫之事也。

五岳

額為衡山。頦為琱s。鼻顴嵩山。左顴為泰山。右顴為華山。

中岳要得高隆,東岳須聳,而朝應不窿不峻,剿無勢,為小人,亦無高壽。
中岳薄面無勢,則四岳無主,縱別有好處,不至太貴,無威嚴重權,壽不甚遠。
中岳不及且長者,止中壽,如尖薄,晚年見破,到頭少稱意。
南岳傾側,則主見破,不宜長家。
北岳尖陷,未主無成終亦不貴。
東西傾倒無勢。則心惡毒無慈愛。五岳須要相朝。

四瀆

耳為江。目為河。口為誰。鼻為濟。

四瀆要深遠成就,而涯岸不走,劇財谷有成,財物不耗多蓄積。
耳為江瀆,竅要聞而深,有重城之副,緊則聰明,家業不破。
目為河瀆,深為壽,小長剔貴,光則聰明,淺則短命,昏濁多滯,圓則多天,不大不小貴。
口為淮漠,要方闊而唇吻相履載,上薄則不覆。
下薄則不載,不覆不載則無壽。無晚幅。
不覆則家必覆。
鼻為濟瀆,要丰隆光圓,不破不露,則家必富。

五星六耀說

五星,金、木、水、火、土也。

六耀者,太陽、太陰、月孿、羅喉、計都、紫氣。

火星須得方,方者有金章。(額也)

紫氣須得圓,圓者有高官。(印堂)

土星須要厚,厚者得長壽。(鼻也)

木星須要朝,五福並相饒。(右耳)

金星須要白,官位終須獲。(左耳)

羅喉須要長,長者食天倉。(左眉)

計都須要齊,齊者有妻兒。(右眉)

月字須要直、直者得衣食。(山根)

太陰須要黑,黑者有官職。(右眼)

太陽須要光,光者福祿強。(左眼)

水星須要紅,紅者作三公。(口也)回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved. 2003.3.3 建置