www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【神相全編卷一13】

論形不足

形不足者,頭頂尖蒲,肩膊狹斜,腰肋疏細,肘節短促,掌薄指疏,唇賽 額撻、鼻仰耳反,腰低胸陷,一眉曲一眉直,一眼仰一眼低,一睛大一睛小,一顴高一顴低,一手有紋,一手無紋,唾中眼開,言作女音。
齒黃而露,口臭而尖。
禿頂無眾發,眼深不見睛。
行步奇側,顏色萎怯。
頭小而身大,上短而下長,此之謂形不足也。
形不足者,多疾而短命,福薄而 貧賤矣。


論神不足

神不足者,似醉不醉,常如病酒﹔不愁似愁,常如憂戚。
不唾似睡。繞睡便覺﹔不哭似哭,常如惊怖。
不嗔似嗔,不喜似喜,不惊似惊,不痴似痴,不畏似畏容止昏亂,色濁似染。
顛癇神色凄傖,常如大失﹔恍您張惶,常如恐怖。
言語瑟縮似羞隱藏,貌兒低摧如遭凌辱。
色初鮮而后暗,語初快而後吶,此皆謂神不足也。
神不足者,多招牢獄之厄,宮亦主失位矣。


論骨肉

相人之身,以骨為主,以肉為佐。
以骨為形,以肉為容。
以骨為君,以肉為臣。
然臣不能制君,反為之逆理。
若形好容惡,至老不作﹔容好形惡,作苦作樂。
假使形容俱好,若有紋癮黑子,亦不為佳。
夫紋欲得深而正,黑子欲得大而明,凡相面見顴骨肉薄而開方者。主有權衡。
若肉大骨藏,則無權衡。其人縱有官職,但常調而已。
凡有相之人,或居貧賤,如鳳在 地不久必翔﹔無相之人,忽居富貴,如草非時而生,非地而出矣,必愈疾 也。

相骨

骨節相金石,欲峻不欲橫,欲圓不欲粗。
瘦者不欲露骨,肉不稱骨而骨露,乃多難有禍之人也。
肥者不欲露肉。肥滯之人也不欲蒲,或滿而盈者乃是死人之相也。
骨與肉相稱,氣與血相應。
骨寒而縮者,不貧則天。
謂背額而停倔,骨寒而肩聳。
大凡物有不全,貧賤壽富天折,故曰不貧則夭。
日角之左月角之右,有骨直起為金城骨,位至三公。
印堂有骨上至天庭,名 天校骨,從天庭貫頂,名伏犀骨,并位至三公。

面上有骨卓起,名為顴骨,主權勢。
顴骨相連人耳,名王梁骨,主壽考。
自臂至肘為龍骨,象君。
欲長而大自肘至腕名虎骨,象臣。
欲短而細骨欲峻而舒圓而堅直而應節緊而不租皆堅實之象。
顴骨入鬢,名驛馬骨,左目上曰日角骨,右目上曰月角骨。
骨齊耳為將軍骨,撓日員為龍角骨,兩溝 外曰巨鏊骨,額中正兩邊為龍角骨。

詩曰:

骨不聳今且不露,又要圓清兼秀氣。骨為陽兮肉為陰,陰不多今陽不附。
若得陰陽骨肉均,少年不貴終身富。
骨聳者天。骨露者無立。
骨軟弱者,壽而不樂。
骨橫者凶。
骨輕者貧賤。
骨俗者愚濁。
骨寒者窮薄。
骨圓者有福。
骨孤者無親。

又云:
木骨瘦而青黑色,兩頭粗大,主多窮厄。
水骨兩頭尖,富貴不可言。
火骨兩頭粗,無德賤如奴。
士骨大而皮粗厚,子多而又富。
肉骨堅硬,壽而不樂,或有旋生頭角骨者,則享晚年福祿,或旋生 頤額者,則晚年至富也。

詩曰:

貴人骨節細圓長,骨上無筋肉又香。君骨與臣相應輔,不愁無位食天倉。
骨粗豈得豐衣食,部位應無且莫求。龍虎不須相克陷,筋纏骨上賤堪憂。


相肉

肉所以生血而藏骨,其象猶土生萬物而成萬物者也。
豐不欲有餘,瘦不欲不足。
有餘則陰胜于陽。不足則陽勝於陰。
陰陽相勝,謂一偏之相淘為陰 骨為陽,陰有餘神則生血,陽有餘神則生氣肉以堅而實直而聳,肉不欲在骨之內,為陰不足,骨不欲生肉之外,為陽有餘也。
故曰人肥則氣短,馬肥則氣喘,是以肉不欲多,骨不欲少也。
暴肥氣喘。速死之期。
肉不欲橫,橫則性剛而暴。
肉不欲緩,緩則性懦而怕。
人肥不欲亂紋路,路漏者近死之兆。
肉欲香而暖。色欲白而潤。
皮欲細而滑,皆美質也。
色昏而枯,皮黑而臭,寵多加塊非令相也。
若夫神不稱枝干,筋不束骨,肉不居体,皮 不包肉,速死之應也。

詩曰:

骨人肉細滑如苔,紅白光凝富貴來。
揣著如綿兼又暖、一生終是少凶災。
肉緊皮粗最不堪、急如繃鼓命難長。
黑多紅少須多滯、遍體生光性急剛。
欲識貴人公輔相,芝蘭不帶自然香。回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved. 2003.3.3 建置